Onderzoeksportaal

Engels

Bodemkoolstofmonitoringnetwerk Cmon: jaarrapport werkjaar 1 (1 juli ‘21 – 30 juni ‘22)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

Het Vlaamse koolstofmonitoringnetwerk ‘Cmon’ heeft als doel de organische-koolstof-voorraden in de bodems onder verschillende landgebruiken (akkerland, grasland, bos, natuur en residentieel) en de evoluties hierin te monitoren. In een voorstudie door Sleutel et al. (2021) werden de krijtlijnen van dit monitoringnetwerk uitgewerkt. Naast organische-koolstof-stocks tot 1 m diepte, worden ook totale stikstof, pH en bodemtextuur bepaald in 2600 monitoringplots over een periode van 10 jaar. Alle locaties zullen daarna om de 10 jaar opnieuw bemonsterd worden. Het eerste Cmon werkjaar liep tot 30 juni 2022. In dit eerste werkjaar ging de focus vooral naar de protocollen voor de staalnamen, staalvoorbehandelingen, analysetechnieken etc. Dit om te verzekeren dat de meetonzekerheden door de staalnamen en analyses kleiner zijn dan de werkelijke verschillen in koolstofopbouw of koolstofverliezen binnen en tussen de verschillende landgebruiken. Dit alles zorgt ervoor dat de resultaten op termijn bruikbaar zijn om de LULUCF-rapporteringen en prognoses bij te sturen m.a.w. te kunnen onderbouwen of bv. landbouwbodems of residentieel gebied koolstof opslaan of verliezen. In dit eerste werkjaar was er veel aandacht voor harmonisatie en opslag van data zodat alle gevalideerde resultaten in één databank (namelijk Databank Ondergrond Vlaanderen) opgeslagen en vandaar verwerkt en ontsloten worden. Tenslotte werd de Vlaamse Geotheek aangepast zodat de Cmon bodemstalen als eerste bodemstalen voor lange termijn in geconditioneerde omstandigheden bewaard kunnen worden.
Vertaalde titel van de bijdrageSoil carbon monitoring network Cmon: annual report working year 1 (1 July '21 - 30 June '22)
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's93
StatusGepubliceerd - 2022

    Expertisedomeinen

  • B410-bodembeheer
Inloggen in Pure