Onderzoeksportaal

Engels

Bodemdatabank-STAT: Koppeling van statistische bodemgegevens aan de bodemkaart gebaseerd op de bodemdata van de DOV-bodemdatabank

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

Gebiedsdekkende (bodem)informatie is essentieel voor bv. de regionale begroting van koolstofvoorraden, waterstromen of nutriëntenstromen. In deze studie werden verschillende methodes voor de statistische verwerking van bodemdata tot gebiedsdekkende geodatasets van bodemeigenschappen opgelijst en geëvalueerd. Uit deze analyse bleek dat een digital soil mapping (DSM) op basis van puntobservaties van bodemeigenschappen en gebiedsdekkende predictorlagen het meest geschikt was. Vervolgens werden doormiddel van DSM gebiedsdekkende rasterdatasets (resolutie 10 x 10 m) voor gemodelleerde bodemeigenschappen doorgerekend. Telkens zijn rasters beschikbaar voor 5 bodemlagen (0-10, 10-30, 30-60, 60-100 en 100-150 cm). De verschillende geodatasets van de bodemeigenschappen met voldoende hoge R²-waarden (textuurfracties en pH H2O en pH KCl) werden geïntegreerd in de DOV-omgeving en kunnen ook geraadpleegd worden via de tool virtuele bodemanalyse in de online DOV-verkenner. Momenteel was het enkel voor de basisdata van de bodemkartering (1945-1975) mogelijk om gemodelleerde bodemeigenschappen te berekenen. Dit was de laatste gedetailleerde gebiedsdekkende bodembemonstering in Vlaanderen. De hoeveelheid meer recente bodemdata was nog onvoldoende voor het genereren van gemodelleerde bodemeigenschappen. Wanneer in de toekomst meer recente bodemdata beschikbaar komen, zal de virtuele bodemanalyse uitgebreid worden met rasterlagen op basis van recente bodemdata.
Vertaalde titel van de bijdrageSoil database-STAT: Linking statistical soil data to the soil map based on soil data from the DOV soil database
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's94
StatusGepubliceerd - 2024

    Expertisedomeinen

  • P516-cartografie
Inloggen in Pure