Onderzoeksportaal

Engels

Nieuwelaan 38

1860 Meise

België

  Expertisedomeinen

 • B290-taxonomie-van-planten
 • B290-morfologie-van-planten
 • B290-chemotaxonomie
 • B390-gewasbescherming
 • B410-bodembeheer
 • B270-plantenecologie

Beroepservaring

LABO TOEGEPASTE ORGANISCHE SCHEIKUNDE, K.U.Leuven : sept-nov 1984 : literatuuronderzoek over de toepassingsmogelijkheden van het enzyme superoxidedismutase (SOD) in de voeding

 

LABO TEELTFYSIOLOGIE EN TROPISCHE FYTOTECHNIE, K.U.Leuven dec.1984-jan.1985: stage over in vitro-regeneratie en proliferatie van Orchidaceae en Musa spp.; somatische embryogenese van witloof

 

INSTITUUT VOOR SCHEIKUNDIG ONDERZOEK, Min. van Landbouw, Tervuren, 1985-1986:

  Onderzoek naar de gevolgen voor landbouw en milieu van een gecontroleerd

  overstromingsgebied (te Bazel, Kruibeke en Rupelmonde):

                - analyses van zware metalen in planten, bodem, water en slib

                - maken van prognoses van de vervuiling bij verschillende dijkhoogtes.

  Onderzoek naar de bodemverzuring in Vlaanderen

                - analyse van o.a. zuurtegraad en voedingstoestand van bodem en begroeiing in "natuurlijke" gebieden

                - vergelijking met 25 jaar oude gegevens voor dezelfde locaties

                - kwantificeren en prognose van de verzuring.

  Permanent biologisch meetnet van de luchtvervuiling in Vlaanderen

                - wekelijkse schademetingen en analyses van indicator- en accumulatorplanten in industriegebieden;

                  bepaling van de evolutie van de vervuiling

 

MONSANTO TECHNICAL CENTER EUROPE, Louvain-la-Neuve, 7-10/1987: Research Assistant: onderzoek in fytotrons over de efficiëntie en fytotoxiciteit van nieuwe herbiciden

 

NATIONALE PLANTENTUIN (nu AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE), Meise

1988-1992: assistent (rang10); 1993-1995: eerstaanwezend assistent (rang11); 1996-2001: werkleider (rang 12)

 

1988-2001 : Afdeling Plantenverzamelingen en Park

  Management en organisatie van verzamelingen onder glas (20 p, 55 serres):

                                - indeling in teams en taakverdeling o.b.v. technische en persoonlijke criteria

                                - reorganisatie en heraanleg van collecties

                                - moderniseren van infrastructuur en teelttechniek

                                - informeren en rondleiden van pers en publiek; organisatie van tentoonstellingen en

                                  studiedagen                                                    

  Hoofd van de dienst plantenbescherming (bestrijding van plagen en ziekten, vnl in de kassen):

                                - invoering van de geïntegreerde bestrijding met als resultaat een daling van het insecticidenverbruik met 80%

                                - aankoop en voorraadbeheer van pesticiden en veiligheidsbenodigdheden

                                - opstellen van database van waarnemingen en van bestrijdingsmethodes

                                - geven van cursus aan tuiniers over geïntegreerde bestrijding.

  Management van laboratorium voor in-vitrovermeerdering :

                                - ontwerpen van proeven en schrijven van wetenschappelijke publicaties

                                - aankoop van apparatuur en materiaal voor labo; opstellen van lastenboeken en

                                  veiligheidsdossiers

                                - opstellen van gegevensbank over wetenschappelijke artikel

 

  Multidisciplinair onderzoek (o.a. chemotaxonomie) van Otacanthus (Scrophulariaceae)

                                - chemische en morfologische analyses (samenwerking labo Organische Scheikunde, U.Gent)

                                - in vitro-vermeerdering van Otacanthus spp

                                - doctoraat "Otacanthus (Scrophulariaceae) and its essential oils: a multidisciplinary approach"

  Diverse

- geven van rondleidingen in het Nederlands, Frans, Engels en Duits van groepen en particulieren in het Plantenpaleis en in de collecties in open lucht (oa in de Medicinale Tuin), evenals in het in vitro-laboratorium en in de zaadbank

- organisatie, en opstellen en vertalen van teksten voor tentoonstellingen in de plantentuin (Specerijen en Specerijplanten, 1990?; Vijgen voor Pasen, een tentoonstelling over het genus Ficus, 1991; Opendeurdagen Nationale Plantentuin ‘Planten in nood’, 199?; Europalia Mexico, Planten voor het volk: ethnobotanie in Mexico, 1993)

- geven van interviews voor TV en radio over diverse onderwerpen, zoals de vorstbestendigheid van cactussen, de heropening van het Plantenpaleis, een orchideeëntentoonstelling in het kasteel van Groot Bijgaarden  

- vervangen van het afdelingshoofd in zijn afwezigheid: tekenen verlofbladen en bijwonen van directievergaderingen

- dienstverlening: beantwoorden van technische vragen over de identificatie en bestrijding van ziekten en plagen op planten, in vitro-vermeerdering, kweek en vermeerdering van diverse planten, giftigheid en eetbaarheid, sekundaire metabolieten en andere inhoudstoffen van planten, identificatie van planten, plantennamen en hun vertaling

- opstellen van definities en key words, en in orde orde brengen van de rubrieken ‘Plant protection’, ‘Biotechnology’ en ‘Horticulture’ voor de bibliotheek

                                - opstellen van een onderzoeksvoorstel voor een project over kryopreservatie van planten

 

INSTITUUT VOOR NATUURONDERZOEK, (nu INBO), Brussel, 2001-2002:

  Operationalisering van ecodistricten ter invulling van een gebiedsgericht milieubeleid :

                - coördinatie van 5 onderzoeksteams op verschillende locaties

                - afbakening van de ecodistricten van Vlaams-Brabant op basis van een hiërarchisch ecosysteemmodel door middel van gegevens van abiotische factoren en floraverspreidingsgegevens.

 

NATIONALE PLANTENTUIN (nu AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE), Meise

2002-2015 : Departement Spermatophyta Pteridophyta

Onderzoek naar de ecologie, floristiek, fytosociologie en vermeerderingsbiologie van zeldzame en bedreigde inheemse plantensoorten en van neofyten:

 

                                - Project Conservation biology van zeldzame en bedreigde inheemse planten :

Apium (=Helosciadium) repens: Onderzoek naar recente en vroegere verspreiding van de soort in België; morfologische metingen op herbariumspecimens en schrijven van revisie over het genus Helosciadium; inzameling van levend materiaal van H. repens, H. nodiflorum en H. inundatum en hun vermoedelijke hybrides voor onderzoek naar de genetische variatie van deze taxa; demografische metingen van 2003-2007 in 4 Belgische populaties en opstellen van life cycle graph en van transitiematrices; correlatie met klimaats- en beheersparameters; onderzoek van densiteit en kieming van de bodemzaadbank uit natuurlijke populaties; maken van fytosociologische opnames in binnen- en buitenlandse populaties van H. repens; onderzoek van abiotische factoren: plaatsen van peilbuizen, metingen en verwerking van hydrologische gegevens; inzamelen van bodemstalen in Belgische populaties; aan/afwezigheidsmonitoring van populaties

 

Luronium natans: Onderzoek naar recente en vroegere verspreiding van de soort in België; bezoek aan recente vindplaatsen en meting van populatiegrootte, bloei, omgevende vegetatie inclusief indicatoren voor eutrofiëring en verzuring, waterdiepte, pH en alcaliniteit van het water; opstellen van database met gegevens over historische vindplaatsen; opstellen en aanvullen van database met gegevens over recente populaties; inzamelen van bladstalen voor moleculair onderzoek

- Atlasproject Vlaamse Flora : opstellen van commentaarteksten voor 53 soorten

                                - Project Flora of Belgium: opstellen van streeplijsten in floristisch slecht onderzochte km-hokken in Vlaanderen (2001-2015: in totaal 200 lijsten); onderzoek naar de verspreiding van merkwaardige soorten zoals  Campanula garganica, Anacamptis pyramidalis, Oenanthe pimpinelloides, Orobanche purpurea, Mentha pulegium, Festuca valesiaca; onderzoek naar voorkomen van bosgazonneofyten

                                - Project Vegetation and floristics in NW-Brabant: onderzoek naar de soortensamenstelling en vegetaties van de bermen langs de verkeerswisselaar R0/A12 te Strombeek-Bever, R0/A201 te Diegem, en E40/E314 te Bertem

                                - Onderzoek naar de (sub)spontane vegetaties in het domein van de plantentuin te Meise: karteringsronde van het domein per sector van 2002 tot 2010, opstelling van een Access-database per sector en analyse van de gegevens; tweede karteringsronde vanaf 1012 met aandacht voor de monitoring van collection escapes

                                - Project Nouvelle Flore: deelname aan overleg en opstelling van verslagen; opstellen van lijsten met afbeeldingen in de laatste editie en voorstel voor nieuwe figuren

 

  Diverse

- vervangen van departementshoofd (vanaf 2013): tekenen van verlofbladen en bijwonen van directievergaderingen

                                - dienstverlening: beantwoorden van vragen over taxonomie en ecologie van planten, hun determinatie, vertaling van botanische termen en namen, enz

                                - samenstelling van teksten en parcours, en gidsing van rondleidingen: “Visite Wild Meise: A la découverte de Meise sauvage"; wandeling rond exoten en invasieve planten (2014 en 2015) met aansluitend TV-interview RTBF Journal La Une; studentenrondleidingen ‘Aliens en invasieven’ in Belgisch herbarium

                                - lezing over orchideeën voor Dag van de Wetenschap 2014 evenals voor Gold Pass-activiteit 2015

- initiatief rond afstemming van onderzoek/beheer/publiekseducatie in het domein van de Nationale Plantentuin: organisatie van vergadering met presentatie (5 maart 2012) en verslaggeving; voorstel rond All Taxa Biodiversity Inventory en BioBlitz (2013)

                                - actieve inbreng bij het uitwerken van de waarden voor APM; leiden van brainstorming over de activiteitenprogramma’s voor het bedrijfsplan APM en verslaggeving (2014)

                                - initiatief en opstart van BioRes (2015)

                                - deelname aan brainstorming voor Toeristisch Businessplan (2015)

 

Onderwijsexpertise

 • Planten voor beginners: planten leren kennen en herkennen. Natuurpunt ’s Heerenbosch, Wieze 27/4/2005
 • Cursus over bermbeheer, voor cel NatuurTechnische MilieuBouw. Excursie Diegem 20/5/2006
 • Plantendeterminatie voor beginners. Natuurpunt Grimbergen, Grimbergen 16/6/2012
 • Cursus ‘Natuur in zicht’, Centrum Voor Natuureducatie. Deel over dieren in Vilvoorde + dieren in Brussel + planten in Brussel
Inloggen in Pure